Канада - Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ 10-клас - Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ - Портал практичної географії
Головна » Файли » Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ » Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ 10-клас

Канада
17.03.2013, 17:35

Канада 


Мета: поглибити та систематизувати знання про країни Північ- ної Америки, охарактеризувати ЕГП, природу та населення Кана- ди, визначити особливості галузевої структури й територіальної організації господарства Канади; розвивати вміння самостійно складати комплексну характеристику країни, уміння порівнювати господарства країн; виховувати самостійність, уважність, аналі- тичне мислення, національну свідомість.

 

Обладнання: політична карта Північної Америки, фізична кар- та Північної Америки, атласи, таблиці, діаграми, підручники. 


Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок. 


Хід уроку 


I. Організаційний момент 


II. Перевірка домашнього завдання 

• Які чинники сприяли перетворенню США на економічний центр сучасного світу? 

• Які основні ознаки галузевої структури промисловості США і розміщення її підприємств? 

• Чим пояснюється структура експорту та імпорту США? Яку роль у зовнішньоекономічних відносинах країни відіграють ТНК? 

• Які економічні райони виділяються на території США? Чим обумовлено їх виділення? 

• Як ви можете прокоментувати тезу: «Примор’я — індустріаль- не серце США»?

 

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності 


Саме сусідство з США багато в чому визначає соціально- економічний розвиток Канади. Вздовж канадсько-американського кордону проживає основна частина населення Канади, там же зо- середжений основний промисловий потенціал країни. 

Сьогодні ми ознайомимося з національними особливостями Канади та з’ясуємо спільне і відмінне, що існує в господарствах двох сусідніх країн. 


IV. Вивчення нового матеріалу 


1. Освоєння та формування території Канади (виступи учнів з повідомленнями) Територія сучасної Канади була заселена предками індіанців та ескімосів приблизно 30–40 тис. років тому. З періоду епохи Вели- Розділ ІІ. Регіони та країни світу 247 ких географічних відкриттів почалось активне освоєння території європейцями, перш за все англійцями та французами. 

У 1605 р. у теперішній Новій Шотландії було побудоване перше французьке поселення. А з 1663 р. Канада стала колонією Франції. 

Одночасно тривала англійська колонізація країни, що призвело до англо-французького протистояння. У результаті Семирічної війни 1756–1763 р., що спалахнула між цими країнами та їхніми союз- никами у Європі, Канада стала англійською колонією. Англійці, шотландці, ірландці, валлійці активно освоювали та заселяли Атлантичне узбережжя й центральну частину країни. 

Французи, що осіли в долині річки Св. Лаврентія, продовжували обживати цей район і в подальшому склали ядро франко-канадської провінції Квебек. У 1867 р. канадські колонії здобули статус домі- ніону. Спочатку країна складалася із чотирьох провінцій, але в 1871 р. до Канади була приєднана Британська Колумбія. 

Після «золотої лихоманки» в басейні річки Клондайк у складі країни опинилися території Юкону, Альберти, Саскачевану і північно- західних територій. Ньюфаундленд увійшов до складу країни тіль- ки в 1949 р. А у 1999 р. в Канаді була утворена нова територія — Нунавут (мовою ескімосів означає «Наша земля»). Її населяють ескімоси, що називають себе «інуїтами». 

У 1931 р. британський уряд визнав за Канадою самостійність у внутрішній і зовнішній політиці. Главою держави номінально є королева Великої Британії, яку представляє генерал-губернатор, що призначається королевою за рекомендацією прем’єр-міністра Канади. 


2. «Візитна картка» Офіційна назва — Канада. Площа — 9,97 млн км2. Населення — 33,5 млн осіб (2009 р.). Столиця — Оттава. Тип країни — економічно високорозвинена держава, країна «Великої сімки». Державний устрій — країна у складі Співдружності, федера- тивна держава. 


3. ЕГП 


Завдання 1. 

За картами атласа охарактеризуйте ЕГП Канади. Канада — друга за площею держава у світі. Територія Канади має найбільшу довжину берегової лінії — 120 тис. км, але через складні природні умови 90 % берегів не беруть участі в господарстві. 248 Усі уроки географії. 10 клас. 

Соціально-економічна географія світу Сухопутний кордон з США простягається на 6 тис. км і є найдовшим кордоном у світі, що не охороняється. Сусідство із США, з од- ного боку, прискорило розвиток господарства Канади, з іншого — поставило його в залежність від більш розвиненого сусіда. 


Завдання 2. 

Порівняйте ЕГП Канади та США. Визначте схожі та відмінні ознаки. Зробіть висновок про більш сприятливе ЕГП од- нієї з країн. 


4. Природні умови та ресурси 


Завдання 3. 

За картами атласа коротко охарактеризуйте при- родні умови та ресурси Канади. Основну частину території країни займають великі рівнини та плато, на заході широкою смугою проходить гігантська гірська система Кордільєр, а на південному сході на територію Канади «вторгаються» північні відроги стародавніх Аппалацьких гір. 

Особливості кліматичних умов країни визначають географічне положення, велика площа й різноманітність рельєфу. На більшій частині Канади клімат помірний і субарктичний, у центрі — кон- тинентальний. На півночі країни поширена багаторічна (вічна) мерзлота. 

У країні безліч річок, озер. За запасами деревини Канада посту- пається лише Росії та Бразілії, у цілому лісами вкрита майже по- ловина території країни. Країна посідає одне із провідних місць у світі за забезпеченістю водними та земельними ресурсами. 

Надзвичайно багаті корисні копалини країни. Найбільше зна- чення мають поклади руд кольорових металів, нафти та природно- го газу, залізної руди та калійних солей, є коштовні метали та ву- гілля. 


5. Населення Канада — країна «переселенського капіталізму». Корінні жите- лі — індіанці та ескімоси. Канада — багатонаціональна країна, на- селення якої складають представники понад 80-ти націй. 

Зараз англо-канадці становлять 28 % населення, франко-канадці — 23 %, інші європейці — 15 % (серед них за чисельністю виділяються нім- ці, італьянці, українці, голландці), 6 % вихідці з Азії та Африки, індіанці та ескімоси — 2 %, інші, в тому числі метиси, — 26 %. У 2009 р. населення країни перевищило 33 млн чол. 65 % що- річного приросту населення припадає на переселенців (природний приріст — 3 ‰, сальдо міграції — 6 ‰). 

Густота населення країни через своєрідність географічного по- ложення і суворий клімат дуже низька, населення розміщене не- Розділ ІІ. 

Регіони та країни світу 249 рівномірно. Понад 90 % жителів зосереджено в південній, прикор- донній з США, смузі території. 79 % жителів Канади — городяни. Міста-мільйонери: Торонто, Монреаль, Ванкувер. 

У них проживає третина населення країни. Рі- вень життя населення Канади один з найвищих у світі. Експерти ООН з’ясували, що Канада посідає 1-е місце у світі за якістю життя, яке складається з матеріального добробуту, доступності якісного медич- ного обслуговування, освіти, чистоти навколишнього середовища. Трудові ресурси Канади характеризуються високим професій- ним рівнем. 


6. Українська діаспора в Канаді (виступи учнів з повідомленнями) За чисельністю українці та особи українського походження по- сідають 5-е місце серед етнічних спільнот цієї країни, поступаю- чись тільки британцям, французам, німцям та італійцям. Україн- ська громада у Канаді налічує близько 1,5 млн осіб (2008 р.), 97 % з них — це вихідці із Західної України. 

Заселення Канади українцями почалося наприкінці XIX ст. Початковий період еміграції до Канади був наймасовіший. У 1896– 1914 рр. сюди переселилося 170 тис. українців. Здебільшого це бу- ли вихідці з Галичини, Буковини і Закарпаття. 

Центром україн- ської імміграції стало місто Вінніпеґ, що мало назву «ворота прерій». Українські переселенці зробили чималий внесок в освоєн- ня степових районів Канади. Більше половини українців проживають у провінціях Маніто- ба, Саскачеван і Алберта. 

Українська мова, література і культура вивчаються у широкій мережі громадських суботніх і недільних шкіл, а також у двомовних школах. Значним впливом серед громадських організацій держави ко- ристується Конгрес українців Канади, що об’єднує 30 тис. чол. 

Українською мовою видається багато газет, журналів, книжок, ве- деться теле- і радіомовлення. Функціонує безліч культурних, на- вчальних і наукових українських закладів і центрів. Роль україн- ської діаспори в усіх сферах життя країни досить велика. 


7. Господарство Природно-ресурсний потенціал Канади значною мірою визна- чає напрями розвитку її господарства. Канада, на відміну від інших високорозвинених країн, перебу- ває у величезній залежності від іноземного капіталу, має сировин- ну спрямованість економіки та значну частку (30 %) капіталовкла- день державного сектору. 

250 Усі уроки географії. 10 клас. Соціально-економічна географія світу Канада виробляє 7 % світових обсягів сировинних товарів, а її частка в їх світовому експорті сягає 17 %, причому значна частина імпортується США. 

Понад 50 % промислового виробництва країни контролює американський капітал, на американських підприєм- ствах працює близько половини зайнятих у промисловому вироб- ництві Канади. 

Таким чином, Канада — молодший і дуже залеж- ний партнер свого південного сусіда, але і США теж залежні від імпорту канадської сировини та напівфабрикатів. 

Промисловість Канади характеризується високим технічним рівнем. На неї припадає майже третина ВВП і третина експорту країни, в ній працює чверть зайнятого економічно активного насе- лення. 


Завдання 4. 

За картами атласа і текстом параграфа схаракте- ризуйте галузі спеціалізації промисловості Канади, визначте основні райони (центри) їх розміщення. 

Відповідь надайте у ви- гляді таблиці. Для країни характерні величезні територіальні розбіжності в розміщенні галузей господарства, висока концентрація виробни- цтва. Особлива роль відводиться гірничодобувній, лісовій та дерево- переробній промисловості. 

Крім перерахованих галузей тут розвине- ні електроенергетика, кольорова металургія, машинобудування, харчова промисловість. За видобутком природного газу, мідних руд, золота, цинкових руд, нікелевих руд, вугілля, платини, калійних солей Канада вхо- дить до першої п’ятірки лідерів. 

Значні обсяги видобутку нафти, залізної руди. Канада — 2-ий у світі (після США), виробник пиломатеріалів, паперу та картону. Більшість целюлозно-паперових підприємств сконцентровано на сході країни. За виробництвом електроенергії країна посідає 5-е місце у світі. Близько 60 % електроенергії дають ГЕС, майже 15 % виробляють на АЕС. 

У країні розвинене машинобудування, у тому числі автомобіле- будування, сільськогосподарське машинобудування, виробництво обладнання для гірничодобувної та лісової промисловості. Головні центри галузі: Торонто, Монреаль, Гамільтон, Оттава, Ванкувер. 

Найбільші підприємства нафтопереробної промисловості розташо- вані в Монреалі, Сарнії, Ванкувері й Едмонтоні. Загалом близько половини обробної промисловості розміщуєть- ся в Онтаріо, приблизно чверть — у Квебеку, велике значення про- мисловості Британської Колумбії та Альберти. Розділ ІІ. Регіони та країни світу 251 


Завдання 5. 

Порівняйте галузеву структуру промисловості США і Канади. Які спільні і відмінні ознаки ви можете назвати? Країна повністю забезпечує внутрішні потреби в основних ви- дах продовольства й експортує майже половину продукції сіль- ського господарства. 

Сільське господарство Канади вирізняється високим рівнем механізації, концентрації виробництва, товарнос- ті, спеціалізації, продуктивності праці. 

У Канаді переважають великі ферми. більшість ферм — спеціа- лізовані підприємства. Загальна площа сільськогосподарських угідь Канади складає 79 млн га (в п’ять разів менше, ніж в США). 3/4 земель, що обробляються, знаходиться на півдні степових про- вінцій Канади. 

За товарною вартістю сільськогосподарської продукції попере- ду знаходиться тваринництво, однак Канада відома у світі як най- більший виробник і експортер зернових, насамперед пшениці (15 % її світового виробництва). 

Канада відома і як світовий виробник хутра, що поставляється тваринницькими фермами; за виловом риби країна посідає 8-е міс- це у світі. Розміщення транспортної мережі на території країни характе- ризується значною нерівномірністю: дорожня мережа ніби витяг- нута на півдні вздовж кордону з США. 

За вантажообігом 1-е місце належить залізничному транспор- ту, за пасажирообігом — автомобільному. Велику роль відіграє авіація, що забезпечує швидкий зв’язок як із віддаленими района- ми країни, так і з іншими державами. 

Специфікою канадської транспортної системи є високий рівень трубопровідного (одного з найдовших у світі) і водного транспорту. Надзвичайна роль системи Великих озер і річки Св. Лаврентія. 8. Зовнішні економічні зв’язки Канада належить до найбільших країн-експортерів. При населенні 0,5 % від світового її частка у світовому експорті становить 4 %. 

За часткою канадського експорту за США ідуть Японія, Вели- ка Британія, Південна Корея, Німеччина, Китай. Розвиток тор- гівлі в рамках Північноамериканського загального ринку збіль- шив зовнішньоекономічні зв’язки Канади з Мексикою. 

Склад експорту Канади відрізняється від експорту інших високорозви- нених країн більшою часткою сировини, напівфабрикатів і продо- вольства (30 %). Частка автомобілебудування, машин і обладнан- ня в експорті Канади становить — 34 %, готових промислових виробів — 31 %. 252 Усі уроки географії. 

10 клас. Соціально-економічна географія світу Головними інвесторами в канадську економіку є США, Велика Британія, Японія, Німеччина, Франція, Швейцарія. 

Інвестиції надходять здебільшого у промисловість, а також у сферу послуг. Зростають канадські зарубіжні капіталовкладення. Поступово роз- ширюються зв’язки з Україною. Представники української діаспо- ри відновлюють відношення зі своїми родичами, сприяючи куль- турному та економічному обміну між країнами. 


V. Закріплення нових знань, умінь та навичок Запитання для обговорення 

• Які проблеми в Канаді можуть бути пов’язані з багатонаціо- нальним складом її населення? 

• Які головні особливості характеризують галузеву структуру ка- надської економіки? 

• Чи можна стверджувати, що спеціалізації сільського господар- ства Канади, як і США, властива зональність? 

• У яких напрямах, на ваш погляд, може розвиватися співпраця Канади і України? 


Завдання 6. 

Побудуйте схему зовнішніх економічних зв’язків Канади. 


VI. Підсумок уроку 

• Канада — друга за площею країна світу, що має багатий та різ- номанітний природно-ресурсний потенціал. 

• Канада — багатонаціональна країна, сучасне населення якої склалося в ході масової імміграції. 

• Канада — високорозвинена економічно країна, що входить до складу «Великої сімки». Канадська економіка великою мірою залежить від економіки США і кон’юнктури світового ринку. 

• Особливістю експортної спеціалізації Канади є висока частка сировини, напівфабрикатів і продовольства. 


VII. Домашнє завдання 

1. Підручник, опрацювати § __. 

2. Позначити на контурній карті великі промислові центри Кана- ди та їх спеціалізацію. 

3. Порівняти особливості машинобудівної галузі (галузевий склад, особливості розміщення, найбільші центри, галузі міжнародної спеціалізації) Канади та США. 

Результати занести в таблицю. Зробити висновок. Тема 4. Країни Латинської Америки Урок

Категорія: Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ 10-клас | Додав: GPortal-Admin
Переглядів: 1543 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Підтримай проект

Підтримка проекту

Категорії новин

Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ 6-клас [67]
Розробки уроків для 6 класу
Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ 7-клас [61]
Розробки уроків для 7 класу.
Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ 8-клас [39]
Розробки уроків для 8 класу.
Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ 9-клас [55]
Розробки уроків для 9 класу.
Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ 10-клас [48]
Розробки уроків для 10 класу
Нестандартні уроки з географії 5 клас [2]

Форма входу

Користувачі онлайн

Онлайн всього: 5
Гостей: 5
Користувачів: 0

Сьогодні нас відвідали

Цікавий світ

Наш пошук

Local Web Images Video

Наші друзі

Географічні факти

 В Бразилии, потянув вниз нижнее веко правого глаза означает, что слушатель сомневается в том, что вы говорите.. 
 

Питання до Вас

Як ви ставитеся до проведення географічних олімпіад

Яндекс.Метрика