Канада - Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ 10-клас - Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ - Портал практичної географії
Головна » Файли » Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ » Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ 10-клас

Канада
17.03.2013, 16:35

Канада 


Мета: поглибити та систематизувати знання про країни Північ- ної Америки, охарактеризувати ЕГП, природу та населення Кана- ди, визначити особливості галузевої структури й територіальної організації господарства Канади; розвивати вміння самостійно складати комплексну характеристику країни, уміння порівнювати господарства країн; виховувати самостійність, уважність, аналі- тичне мислення, національну свідомість.

 

Обладнання: політична карта Північної Америки, фізична кар- та Північної Америки, атласи, таблиці, діаграми, підручники. 


Тип уроку: засвоєння нових знань, умінь та навичок. 


Хід уроку 


I. Організаційний момент 


II. Перевірка домашнього завдання 

• Які чинники сприяли перетворенню США на економічний центр сучасного світу? 

• Які основні ознаки галузевої структури промисловості США і розміщення її підприємств? 

• Чим пояснюється структура експорту та імпорту США? Яку роль у зовнішньоекономічних відносинах країни відіграють ТНК? 

• Які економічні райони виділяються на території США? Чим обумовлено їх виділення? 

• Як ви можете прокоментувати тезу: «Примор’я — індустріаль- не серце США»?

 

III. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності 


Саме сусідство з США багато в чому визначає соціально- економічний розвиток Канади. Вздовж канадсько-американського кордону проживає основна частина населення Канади, там же зо- середжений основний промисловий потенціал країни. 

Сьогодні ми ознайомимося з національними особливостями Канади та з’ясуємо спільне і відмінне, що існує в господарствах двох сусідніх країн. 


IV. Вивчення нового матеріалу 


1. Освоєння та формування території Канади (виступи учнів з повідомленнями) Територія сучасної Канади була заселена предками індіанців та ескімосів приблизно 30–40 тис. років тому. З періоду епохи Вели- Розділ ІІ. Регіони та країни світу 247 ких географічних відкриттів почалось активне освоєння території європейцями, перш за все англійцями та французами. 

У 1605 р. у теперішній Новій Шотландії було побудоване перше французьке поселення. А з 1663 р. Канада стала колонією Франції. 

Одночасно тривала англійська колонізація країни, що призвело до англо-французького протистояння. У результаті Семирічної війни 1756–1763 р., що спалахнула між цими країнами та їхніми союз- никами у Європі, Канада стала англійською колонією. Англійці, шотландці, ірландці, валлійці активно освоювали та заселяли Атлантичне узбережжя й центральну частину країни. 

Французи, що осіли в долині річки Св. Лаврентія, продовжували обживати цей район і в подальшому склали ядро франко-канадської провінції Квебек. У 1867 р. канадські колонії здобули статус домі- ніону. Спочатку країна складалася із чотирьох провінцій, але в 1871 р. до Канади була приєднана Британська Колумбія. 

Після «золотої лихоманки» в басейні річки Клондайк у складі країни опинилися території Юкону, Альберти, Саскачевану і північно- західних територій. Ньюфаундленд увійшов до складу країни тіль- ки в 1949 р. А у 1999 р. в Канаді була утворена нова територія — Нунавут (мовою ескімосів означає «Наша земля»). Її населяють ескімоси, що називають себе «інуїтами». 

У 1931 р. британський уряд визнав за Канадою самостійність у внутрішній і зовнішній політиці. Главою держави номінально є королева Великої Британії, яку представляє генерал-губернатор, що призначається королевою за рекомендацією прем’єр-міністра Канади. 


2. «Візитна картка» Офіційна назва — Канада. Площа — 9,97 млн км2. Населення — 33,5 млн осіб (2009 р.). Столиця — Оттава. Тип країни — економічно високорозвинена держава, країна «Великої сімки». Державний устрій — країна у складі Співдружності, федера- тивна держава. 


3. ЕГП 


Завдання 1. 

За картами атласа охарактеризуйте ЕГП Канади. Канада — друга за площею держава у світі. Територія Канади має найбільшу довжину берегової лінії — 120 тис. км, але через складні природні умови 90 % берегів не беруть участі в господарстві. 248 Усі уроки географії. 10 клас. 

Соціально-економічна географія світу Сухопутний кордон з США простягається на 6 тис. км і є найдовшим кордоном у світі, що не охороняється. Сусідство із США, з од- ного боку, прискорило розвиток господарства Канади, з іншого — поставило його в залежність від більш розвиненого сусіда. 


Завдання 2. 

Порівняйте ЕГП Канади та США. Визначте схожі та відмінні ознаки. Зробіть висновок про більш сприятливе ЕГП од- нієї з країн. 


4. Природні умови та ресурси 


Завдання 3. 

За картами атласа коротко охарактеризуйте при- родні умови та ресурси Канади. Основну частину території країни займають великі рівнини та плато, на заході широкою смугою проходить гігантська гірська система Кордільєр, а на південному сході на територію Канади «вторгаються» північні відроги стародавніх Аппалацьких гір. 

Особливості кліматичних умов країни визначають географічне положення, велика площа й різноманітність рельєфу. На більшій частині Канади клімат помірний і субарктичний, у центрі — кон- тинентальний. На півночі країни поширена багаторічна (вічна) мерзлота. 

У країні безліч річок, озер. За запасами деревини Канада посту- пається лише Росії та Бразілії, у цілому лісами вкрита майже по- ловина території країни. Країна посідає одне із провідних місць у світі за забезпеченістю водними та земельними ресурсами. 

Надзвичайно багаті корисні копалини країни. Найбільше зна- чення мають поклади руд кольорових металів, нафти та природно- го газу, залізної руди та калійних солей, є коштовні метали та ву- гілля. 


5. Населення Канада — країна «переселенського капіталізму». Корінні жите- лі — індіанці та ескімоси. Канада — багатонаціональна країна, на- селення якої складають представники понад 80-ти націй. 

Зараз англо-канадці становлять 28 % населення, франко-канадці — 23 %, інші європейці — 15 % (серед них за чисельністю виділяються нім- ці, італьянці, українці, голландці), 6 % вихідці з Азії та Африки, індіанці та ескімоси — 2 %, інші, в тому числі метиси, — 26 %. У 2009 р. населення країни перевищило 33 млн чол. 65 % що- річного приросту населення припадає на переселенців (природний приріст — 3 ‰, сальдо міграції — 6 ‰). 

Густота населення країни через своєрідність географічного по- ложення і суворий клімат дуже низька, населення розміщене не- Розділ ІІ. 

Регіони та країни світу 249 рівномірно. Понад 90 % жителів зосереджено в південній, прикор- донній з США, смузі території. 79 % жителів Канади — городяни. Міста-мільйонери: Торонто, Монреаль, Ванкувер. 

У них проживає третина населення країни. Рі- вень життя населення Канади один з найвищих у світі. Експерти ООН з’ясували, що Канада посідає 1-е місце у світі за якістю життя, яке складається з матеріального добробуту, доступності якісного медич- ного обслуговування, освіти, чистоти навколишнього середовища. Трудові ресурси Канади характеризуються високим професій- ним рівнем. 


6. Українська діаспора в Канаді (виступи учнів з повідомленнями) За чисельністю українці та особи українського походження по- сідають 5-е місце серед етнічних спільнот цієї країни, поступаю- чись тільки британцям, французам, німцям та італійцям. Україн- ська громада у Канаді налічує близько 1,5 млн осіб (2008 р.), 97 % з них — це вихідці із Західної України. 

Заселення Канади українцями почалося наприкінці XIX ст. Початковий період еміграції до Канади був наймасовіший. У 1896– 1914 рр. сюди переселилося 170 тис. українців. Здебільшого це бу- ли вихідці з Галичини, Буковини і Закарпаття. 

Центром україн- ської імміграції стало місто Вінніпеґ, що мало назву «ворота прерій». Українські переселенці зробили чималий внесок в освоєн- ня степових районів Канади. Більше половини українців проживають у провінціях Маніто- ба, Саскачеван і Алберта. 

Українська мова, література і культура вивчаються у широкій мережі громадських суботніх і недільних шкіл, а також у двомовних школах. Значним впливом серед громадських організацій держави ко- ристується Конгрес українців Канади, що об’єднує 30 тис. чол. 

Українською мовою видається багато газет, журналів, книжок, ве- деться теле- і радіомовлення. Функціонує безліч культурних, на- вчальних і наукових українських закладів і центрів. Роль україн- ської діаспори в усіх сферах життя країни досить велика. 


7. Господарство Природно-ресурсний потенціал Канади значною мірою визна- чає напрями розвитку її господарства. Канада, на відміну від інших високорозвинених країн, перебу- ває у величезній залежності від іноземного капіталу, має сировин- ну спрямованість економіки та значну частку (30 %) капіталовкла- день державного сектору. 

250 Усі уроки географії. 10 клас. Соціально-економічна географія світу Канада виробляє 7 % світових обсягів сировинних товарів, а її частка в їх світовому експорті сягає 17 %, причому значна частина імпортується США. 

Понад 50 % промислового виробництва країни контролює американський капітал, на американських підприєм- ствах працює близько половини зайнятих у промисловому вироб- ництві Канади. 

Таким чином, Канада — молодший і дуже залеж- ний партнер свого південного сусіда, але і США теж залежні від імпорту канадської сировини та напівфабрикатів. 

Промисловість Канади характеризується високим технічним рівнем. На неї припадає майже третина ВВП і третина експорту країни, в ній працює чверть зайнятого економічно активного насе- лення. 


Завдання 4. 

За картами атласа і текстом параграфа схаракте- ризуйте галузі спеціалізації промисловості Канади, визначте основні райони (центри) їх розміщення. 

Відповідь надайте у ви- гляді таблиці. Для країни характерні величезні територіальні розбіжності в розміщенні галузей господарства, висока концентрація виробни- цтва. Особлива роль відводиться гірничодобувній, лісовій та дерево- переробній промисловості. 

Крім перерахованих галузей тут розвине- ні електроенергетика, кольорова металургія, машинобудування, харчова промисловість. За видобутком природного газу, мідних руд, золота, цинкових руд, нікелевих руд, вугілля, платини, калійних солей Канада вхо- дить до першої п’ятірки лідерів. 

Значні обсяги видобутку нафти, залізної руди. Канада — 2-ий у світі (після США), виробник пиломатеріалів, паперу та картону. Більшість целюлозно-паперових підприємств сконцентровано на сході країни. За виробництвом електроенергії країна посідає 5-е місце у світі. Близько 60 % електроенергії дають ГЕС, майже 15 % виробляють на АЕС. 

У країні розвинене машинобудування, у тому числі автомобіле- будування, сільськогосподарське машинобудування, виробництво обладнання для гірничодобувної та лісової промисловості. Головні центри галузі: Торонто, Монреаль, Гамільтон, Оттава, Ванкувер. 

Найбільші підприємства нафтопереробної промисловості розташо- вані в Монреалі, Сарнії, Ванкувері й Едмонтоні. Загалом близько половини обробної промисловості розміщуєть- ся в Онтаріо, приблизно чверть — у Квебеку, велике значення про- мисловості Британської Колумбії та Альберти. Розділ ІІ. Регіони та країни світу 251 


Завдання 5. 

Порівняйте галузеву структуру промисловості США і Канади. Які спільні і відмінні ознаки ви можете назвати? Країна повністю забезпечує внутрішні потреби в основних ви- дах продовольства й експортує майже половину продукції сіль- ського господарства. 

Сільське господарство Канади вирізняється високим рівнем механізації, концентрації виробництва, товарнос- ті, спеціалізації, продуктивності праці. 

У Канаді переважають великі ферми. більшість ферм — спеціа- лізовані підприємства. Загальна площа сільськогосподарських угідь Канади складає 79 млн га (в п’ять разів менше, ніж в США). 3/4 земель, що обробляються, знаходиться на півдні степових про- вінцій Канади. 

За товарною вартістю сільськогосподарської продукції попере- ду знаходиться тваринництво, однак Канада відома у світі як най- більший виробник і експортер зернових, насамперед пшениці (15 % її світового виробництва). 

Канада відома і як світовий виробник хутра, що поставляється тваринницькими фермами; за виловом риби країна посідає 8-е міс- це у світі. Розміщення транспортної мережі на території країни характе- ризується значною нерівномірністю: дорожня мережа ніби витяг- нута на півдні вздовж кордону з США. 

За вантажообігом 1-е місце належить залізничному транспор- ту, за пасажирообігом — автомобільному. Велику роль відіграє авіація, що забезпечує швидкий зв’язок як із віддаленими района- ми країни, так і з іншими державами. 

Специфікою канадської транспортної системи є високий рівень трубопровідного (одного з найдовших у світі) і водного транспорту. Надзвичайна роль системи Великих озер і річки Св. Лаврентія. 8. Зовнішні економічні зв’язки Канада належить до найбільших країн-експортерів. При населенні 0,5 % від світового її частка у світовому експорті становить 4 %. 

За часткою канадського експорту за США ідуть Японія, Вели- ка Британія, Південна Корея, Німеччина, Китай. Розвиток тор- гівлі в рамках Північноамериканського загального ринку збіль- шив зовнішньоекономічні зв’язки Канади з Мексикою. 

Склад експорту Канади відрізняється від експорту інших високорозви- нених країн більшою часткою сировини, напівфабрикатів і продо- вольства (30 %). Частка автомобілебудування, машин і обладнан- ня в експорті Канади становить — 34 %, готових промислових виробів — 31 %. 252 Усі уроки географії. 

10 клас. Соціально-економічна географія світу Головними інвесторами в канадську економіку є США, Велика Британія, Японія, Німеччина, Франція, Швейцарія. 

Інвестиції надходять здебільшого у промисловість, а також у сферу послуг. Зростають канадські зарубіжні капіталовкладення. Поступово роз- ширюються зв’язки з Україною. Представники української діаспо- ри відновлюють відношення зі своїми родичами, сприяючи куль- турному та економічному обміну між країнами. 


V. Закріплення нових знань, умінь та навичок Запитання для обговорення 

• Які проблеми в Канаді можуть бути пов’язані з багатонаціо- нальним складом її населення? 

• Які головні особливості характеризують галузеву структуру ка- надської економіки? 

• Чи можна стверджувати, що спеціалізації сільського господар- ства Канади, як і США, властива зональність? 

• У яких напрямах, на ваш погляд, може розвиватися співпраця Канади і України? 


Завдання 6. 

Побудуйте схему зовнішніх економічних зв’язків Канади. 


VI. Підсумок уроку 

• Канада — друга за площею країна світу, що має багатий та різ- номанітний природно-ресурсний потенціал. 

• Канада — багатонаціональна країна, сучасне населення якої склалося в ході масової імміграції. 

• Канада — високорозвинена економічно країна, що входить до складу «Великої сімки». Канадська економіка великою мірою залежить від економіки США і кон’юнктури світового ринку. 

• Особливістю експортної спеціалізації Канади є висока частка сировини, напівфабрикатів і продовольства. 


VII. Домашнє завдання 

1. Підручник, опрацювати § __. 

2. Позначити на контурній карті великі промислові центри Кана- ди та їх спеціалізацію. 

3. Порівняти особливості машинобудівної галузі (галузевий склад, особливості розміщення, найбільші центри, галузі міжнародної спеціалізації) Канади та США. 

Результати занести в таблицю. Зробити висновок. Тема 4. Країни Латинської Америки Урок

Категорія: Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ 10-клас | Додав: GPortal-Admin
Переглядів: 1477 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]

Підтримай проект

Підтримка проекту

Категорії новин

Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ 6-клас [67]
Розробки уроків для 6 класу
Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ 7-клас [61]
Розробки уроків для 7 класу.
Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ 8-клас [39]
Розробки уроків для 8 класу.
Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ 9-клас [55]
Розробки уроків для 9 класу.
Конспекти уроків з ГЕОГРАФІЇ 10-клас [48]
Розробки уроків для 10 класу
Нестандартні уроки з географії 5 клас [2]

Форма входу

Користувачі онлайн

Онлайн всього: 3
Гостей: 3
Користувачів: 0

Сьогодні нас відвідали

Цікавий світ

Наш пошук

Local Web Images Video

Наші друзі

Географічні факти

 10 процентов доходов правительства России поступает от продажи водки.. 
 

Питання до Вас

Як ви ставитеся до проведення географічних олімпіад

\